विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

कर्मचारी विवरण

पुरा नाम/ठेगाना

पद

       


श्री राम जि प्रसाद शर्मा


श्री राम जि प्रसाद शर्मा


       प्रमुख कोष नियन्त्रक

       

Dhaka sharma


parbat


       कोष नियन्त्रक

       

श्री महादेव सापकोटा


काठमाडौँ


       कोष नियन्त्रक

       

श्री उदय शर्मा


श्री उदय शर्मा


       लेखापाल

       

श्री याम बहादुर थापा


श्री याम बहादुर थापा


       लेखापाल

       

श्री रामचन्द्र पौडेल


श्री रामचन्द्र पौडेल


       लेखापाल

       

श्री लिला देवी खड्का


श्री लिला देवी खड्का


       टा ना सु

       

श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा


श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा


       लेखापाल

       

कविता शर्मा


कविता शर्मा


       सह-लेखापाल

       

श्री डिल्ली प्रसाद सुबेदी


श्री डिल्ली प्रसाद सुबेदी


       हलुका सबारी चालक

       

श्री बल बहादुर थापा


श्री बल बहादुर थापा


       कार्यालय सहयोगी

       

श्री खगराज रिजाल


श्री खगराज रिजाल


       कार्यालय सहयोगी

       

श्री सतिकला थापा


श्री सतिकला थापा


       कार्यालय सहयोगी

       


आ.ब.२०७२/२०७३ को संछिप्त आर्थिक विवरण


कुल अख्तियारी रकम : ४५८००००००० | जम्मा खर्च : ४२९०००००००

जम्मा राजश्व संकलन : २३३६०००००पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस