विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

सूचना तथा समाचारहरु :

अनुसूची १ भरेर पठाउने सम्बन्धमा |

2072-11-02
अनुसूची १ भरेर पठाउने सम्बन्धमा |   DOWNLOAD पुरा पढ्नुहोस ....

खर्चको फाँटवारी उपलव्ध गराउने वारे

2072-10-15
खर्चको फाँटवारी उपलव्ध गराउने वारे View Notice पुरा पढ्नुहोस ....

वै‌ंक खाता मार्फत तलव भत्ता भुक्तानी गर्ने वारे

2072-08-16
 वै‌ंक खाता मार्फत तलव भत्ता भुक्तानी गर्ने वारे Download पुरा पढ्नुहोस ....आ.ब.२०७२/२०७३ को संछिप्त आर्थिक विवरण


कुल अख्तियारी रकम : ४५८००००००० | जम्मा खर्च : ४२९०००००००

जम्मा राजश्व संकलन : २३३६०००००पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस