विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

सूचना प्रबिधि सम्पर्क ,अनामनगर-   

()Support Details

आ.ब.२०७२/२०७३ को संछिप्त आर्थिक विवरण


कुल अख्तियारी रकम : ४५८००००००० | जम्मा खर्च : ४२९०००००००

जम्मा राजश्व संकलन : २३३६०००००पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस