विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

डाउनलोड :

निर्देशिका

  राजश्व निर्देशिका ,२०६४ मंसिर( संसोधन )

  को.ले.नि.क. निर्देशिका २०६९/२०७०

  आ.ले.प. निर्देशिकाआ.ब.२०७२/२०७३ को संछिप्त आर्थिक विवरण


कुल अख्तियारी रकम : ४५८००००००० | जम्मा खर्च : ४२९०००००००

जम्मा राजश्व संकलन : २३३६०००००पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस