विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

अनुसूची १ भरेर पठाउने सम्बन्धमा |


मिति:2072-11-02

अनुसूची १ भरेर पठाउने सम्बन्धमा |

 

DOWNLOAD

आ.ब.२०७२/२०७३ को संछिप्त आर्थिक विवरण


कुल अख्तियारी रकम : ४५८००००००० | जम्मा खर्च : ४२९०००००००

जम्मा राजश्व संकलन : २३३६०००००पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस