विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

खर्चको फाँटवारी उपलव्ध गराउने वारे


मिति:2072-10-15

खर्चको फाँटवारी उपलव्ध गराउने वारे

View Notice

आ.ब.२०७२/२०७३ को संछिप्त आर्थिक विवरण


कुल अख्तियारी रकम : ४५८००००००० | जम्मा खर्च : ४२९०००००००

जम्मा राजश्व संकलन : २३३६०००००पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस