विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

वै‌ंक खाता मार्फत तलव भत्ता भुक्तानी गर्ने वारे


मिति:2072-08-16

 वै‌ंक खाता मार्फत तलव भत्ता भुक्तानी गर्ने वारे

Download

आ.ब.२०७२/२०७३ को संछिप्त आर्थिक विवरण


कुल अख्तियारी रकम : ४५८००००००० | जम्मा खर्च : ४२९०००००००

जम्मा राजश्व संकलन : २३३६०००००पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस