विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना


Get Report


2073-05-07 गतेको कारोबार सम्बन्धि विवरण(रु. हजारमा )


विवरण
अ. दिनसम्म
आजको
आजसम्मको
चालु खर्च निकासा
13342166
5000
13347166
पूँजीगत खर्च निकासा
8732921
7000
8739921
जम्मा निकासा
22075121
1200
22076321 
राजस्व आम्दानी
9085537
6970
9092507 
धरौटी मौज्दात
233386
7890
241276 
बिबिध /कार्य संचालन कोषको मौज्दात
16793
569
17362 
पा. निवतिभरण जारी/हि.मि./औषधि उपचार थप संख्या
87
5
92 
तलबी प्रतिबेदन पारित कार्यालय संख्या
70
7
77 
प्रथम चौमासिक आ.ले.प. सम्पन्न कार्यालय
75
7
82 
दोस्रो चौमासिक आ.ले.प. सम्पन्न कार्यालय
5
7
12 
तेस्रो चौमासिक आ.ले.प. सम्पन्न कार्यालय
0
6
कूल दरबन्दी -25
पूर्ति संख्या 25

 रिक्त 

संख्या -0 

 


आ.ब.२०७२/२०७३ को संछिप्त आर्थिक विवरण


कुल अख्तियारी रकम : ४५८००००००० | जम्मा खर्च : ४२९०००००००

जम्मा राजश्व संकलन : २३३६०००००पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस